Adres
Grote Spui 19

3811 GA, Amersfoort

€ 1.800.000,-

De gevraagde koopsom is een vanafprijs.

Algemeen
Aan één van de mooiste grachten in Amersfoort met zicht op de Koppelpoort ligt dit bijzondere object, bestaande uit de nummer 19A, 19B en 21. De panden met nummer 19A en 19B zijn in 1983 herbouwde Rijksmonumenten die oorspronkelijk uit 1675 stammen. Deze twee panden bestaan uit twee winkelhuizen met bovenwoningen, tuin, ondergrond en verder aanbehoren. De aangeboden panden liggen aan de achterzijde aan de stadsmuur met aanliggend een oorspronkelijke kloostertuin. De tuin is zeer groot en geheel in te richten naar behoefte.

Beide objecten zijn verschillende van karakter en dienen grotendeels gerenoveerd te worden. Renovatie biedt o.a. de volgende mogelijkheden:
• Realisatie van bijvoorbeeld 8 appartementen
• Splitsing in 2 wooneenheden met eigen tuin
• Realisatie van de combinatie wonen en werken

Visie en uitdaging passen bij dit vastgoedobject om hier een prachtig geheel van te maken met eventueel een subsidie- en of financieringsregeling voor monumenten en restauratieprojecten.

De objectinformatie bevat algemene informatie over de onroerende zaak. Nadere info kan worden verkregen bij serieuze belangstelling.

Locatie
Grote Spui is gelegen aan de rand van de oude binnenstad en gelegen aan de voet van de Koppelpoort nabij het Centrum en het Eemplein. Vanaf hier wandel je om de oude stad heen. Je eigen binnentuin op één van de mooiste en rustigste plekken van de mooie oude stad Amersfoort.

Vloeroppervlak Spui 19
• Begane grond ca. 111.50 m² g.b.o.;
• 1ste verdieping ca. 95.50 m² g.b.o.;
• 2de verdieping ca. 61 m² g.b.o.;
• Totaal ca 268 m2 g.b.o.
• BVO groot ca. 330 m2 – Inhoud 973.14 m3

Vloeroppervlakte Spui 21
• Begane grond ca. 102.2 m² g.b.o.;
• 1ste verdieping ca. 84.10 m² g.b.o.;
• 2de verdieping ca. 51.40 m² g.b.o.;
• Totaal ca 237.70 m2 g.b.o.
• BVO groot ca. 480.10m2 – Inhoud 1530.49 m3

Bovengenoemd metrage hebben wij opgemaakt uit de NEN-2580 meting zoals vermeld op de plattegrondtekeningen. Een eventueel verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) zal geen verschil hebben voor de koopprijs.
Het betreft hier een bijzonder object waarbij wij geen specifieke omschrijving van de ruimtes geven gezien de diversiteit aan mogelijkheden.

Opleveringsniveau
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering.

Contact met verkoper, huurder en bezichtigingen
Het is gegadigden uitdrukkelijk niet toegestaan om in contact te treden met verkoper en met de huurders van te verkopen onroerende zaak. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het verkochte niet zonder afspraak van binnen kan worden bekeken, op uitdrukkelijke wens van de huurders en eigenaar.
Uitsluitend de door verkoper/makelaar aangewezen kandidaten krijgen na de toestemming de gelegenheid om het object van binnen te bezichtigen.

Gegadigden wordt gevraagd om een onvoorwaardelijke bieding te doen, rekening houdend met alle verstrekte informatie, onder andere blijkende uit deze brochure en de procedurebeschrijving.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Amersfoort
Sectie: E, Nummers : 7323
Groot : 11 are 58 centiare

Erfdienstbaarheden
Er valt uit oude akte niet te lezen dat er recht van overpad is om te komen en de gaan naar Grote Spui 19. Er is al jaren een uitgang bij nummer 19 aan de achterzijde van het pand. En er wordt ook al jaren het overpad verleend.

Het betreft een gemeentelijk monument. Dit geldt voor het nummer 19 (a en b).

Huurovereenkomsten
Het object wordt leeg en ontruimd opgeleverd. De bovenwoningen zijn verhuurd maar worden leeg opgeleverd.

Omzetbelasting
Koper en verkoper zullen niet opteren voor een BTW belaste levering.

Betaling
Betaling zal gelijktijdig met de eigendomsoverdracht plaatsvinden.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en transportakte en verschuldigde overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de koper.

Energielabel
Eigenaren van Gemeentelijke monumenten hebben geen verplichting tot het overleggen van een energielabel. Van Grote Spui 21 is nog geen label aanwezig. Deze zal / kan bij overdracht worden afgegeven.

Bestemming
Op het perceel Grote Spui 19-21 is het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ van toepassing. De bestemming van het perceel is ‘Gemengd’. Hier zijn op grond van artikel 10 op de begane grond detailhandel, publiekgerichte dienstverlening, horeca-1, kantoren, bedrijven, maatschappelijke en culturele instellingen en wonen toegestaan. Op de verdiepingen is uitsluitend de woonfunctie toegestaan. Daarnaast is de dubbelbestemming ‘Waarde Beschermd stadsgezicht’ van toepassing. Deze dubbelbestemming ziet op grond van artikel 28 van de planregels op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht en de architectuur-, bouw- en cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van de hoofdgebouwen. Vraag naar de herontwikkelingsmogelijkheden waar de gemeente Amersfoort positief (onder voorwaarden) op heeft gereageerd.

Bodemgesteldheid
Volgens informatie van het bodemloket is de locatie voldoende onderzocht/gesaneerd. Bij verkoop zal de koper in de gelegenheid worden gesteld om een verkennend bodemonderzoek te doen. Deze kosten zijn voor de koper.

Asbest
Er is geen onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Bij verkoop zal de koper in de gelegenheid worden gesteld om een asbestinventarisatie te doen. Deze kosten zijn voor de koper.

Procedure
Verkoper heeft besloten om een inventarisatie te maken van belangstellenden. Deze worden door de makelaar geselecteerd en zij kunnen een bieding met de daarbij gestelde voorwaarden uitbrengen bij het betreffende kantoor.

Zekerheidstelling
Koper zal een bedrag gelijk aan 10% van de koopprijs storten op een door verkoper op te geven bankrekeningnummer, uiterlijk 14 dagen na definitieve overeenstemming. In plaats van storting van een waarborgsom kan koper ook een aan verkoper gerichte bankgarantie tot eenzelfde bedrag doen stellen, een en ander zoals te doen gebruikelijk.

Aanvaarding
In overleg

Gunning en voorbehoud
Verkoper behoudt zich het recht van gunning en het recht van beraad voor.

Overdracht
Status
Status
Verkocht
Koopsom € 1.800.000,-
Bouwkenmerken
Soort object
Bouwjaar
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Indeling
Woonoppervlakte
Parkeergelegenheid
Parkeerpl. niet overdekt
Parkeerpl. overdekt
Interesse in een bezichtiging?